ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  • ταυτόχρονη και γρήγορη μέτρηση της θερμοκρασίας του σώματος πολλών ανθρώπων
  • ακρίβεια μέτρησης +/- 0.3C
  • χωρίς επαφή και αυτόνομο έλεγχο θερμοκρασίας ατόμων από απόσταση 3-5 μέτρων
  • αλγόριθμο ανίχνευσης προσώπου που εξαλείφει ψευδείς συναγερμούς
  • δυνατότητα επισήμανσης του εποπτικού λογισμικού κατά την υπέρβαση του προκαθορισμένου ορίου συναγερμού