Ο μετατροπέας TCP / IP χρησιμοποιείται για σύνδεση του ελεγκτή στο δίκτυο και μέσω αυτού με το εποπτικό πρόγραμμα KADE Premium Plus II στον υπολογιστή. Η συσκευή επιτρέπει τη μετατροπή του πρωτοκόλλου RS-485 ή RS-422 σε πρωτόκολλο δικτύου TCP / IP. Διαθέτει προστασία από υπέρταση και οπτική απομόνωση διαδρομών μετάδοσης. Είναι σχεδιασμένος για χρήση σε συστήματα ευρείας περιοχής που εκτίθενται σε στατικό ηλεκτρισμό και υπέρταση.